ELS PREUS PER A LA UE SÓN AMB IVA INCLÒS. INICIA SESSIÓ PER CONSULTAR EL TEU PREU

ELS PREUS PER A LA UE SÓN AMB IVA INCLÒS. INICIA SESSIÓ PER CONSULTAR EL TEU PREU

AVÍS LEGAL, PRIVACITAT I COOKIES

PROTECCIÓ DE DADES: SONJADE compleix amb les directrius del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de dades de les persones físiques i la resta de normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari. Per a això, les dades de caràcter personal facilitades per l’usuari a través del web seran incloses en un fitxer corresponent de la companyia. Aquestes dades de caràcter personal seran tractades amb la màxima privacitat i confidencialitat. Se li informa que aquest Reglament concedeix als interessats la possibilitat d’exercir una sèrie de drets que els permeten garantir i protegir de forma real i efectiva el seu dret a l’honor ia la intimitat personal i familiar. Per aconseguir aquest objectiu, els usuaris de la pàgina web estan legitimats per exercir els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació i portabilitat que preveu la normativa reglamentària sobre protecció de dades personals. A aquests efectes, l’Usuari haurà de remetre una sol·licitud escrita i signada dirigint-la a SONJADE, S.L., amb domicili social en Avda. Bartomeu núm. 11, de Bellaterra – Cerdanyola del Vallès (08193 Barcelona), proveïda del C.I.F. núm. B-61645081, o preferentment a l’adreça de correu electrònic mercemampel@sonjade.com amb la següent informació: nom i cognoms de l’usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d’Identitat i petició en què es concreti la sol·licitud. Finalment, SONJADE informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb fins comercials en cada moment.

DADES identificatives: En Compliment De La Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI – CE) i d’acord amb El Deure d’informació recollit a l’article 10 de la CITADA normativa, 1 continuació es faciliten les següents Dades: l’empresa titular de Domini web www.alia-vox.com és SONJADE la Mercantil, SL (en endavant SONJADE), amb domicili social, en Avda. Bartomeu núm. 11, de Bellaterra – Cerdanyola del Vallès (08193 Barcelona), proveïda del CIF núm. B-61645081, Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al tom 39315, foli 71, full B-177.525. Correu electrònic de contacte: mercemampel@sonjade.com

USUARIS: L’accés i l’ús d’aquest web, titularitat de SONJADE, atribueix la condició d’usuari, acceptant totes les condicions generals d’ús que aquí s’establiran, des de l’inici de l’accés al web.

TERMES D’ÚS: www.alia-vox.com proporciona l’accés a una sèrie d’informacions, serveis, productes o dades (en endavant, ‘els continguts’) a Internet propietat de SONJADE, als que l’usuari pot tenir accés. L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús adequat i correcte del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a aquests determinats productes, informació, serveis i / o continguts. En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar una informació veraç i lícita. L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que SONJADE ofereix a través del seu web, es compromet a no emprar-los per incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la legalitat, a la bona fe i ordre públic.

PROTECCIÓ DE DADES: SONJADE compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei Orgànica i altra normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir el correcte ús i tractament de les Dades Personals de l’usuari. Per això, les dades de caràcter personals facilitades per l’usuari a través del web seran inclosos en el fitxer corresponent de la Companyia, que es troba convenientment inscrit en el Registre de l’Agència de Protecció de Dades. Aquestes dades de Caràcter personal seran tractades amb la màxima privacitat. Se l’informa que la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal ofereix als interessats la possibilitat d’exercir una sèrie de drets que els permeten garantir i protegir de forma veritable i efectiva el dret a l’honor i de la intimitat personal i familiar. Per Assolir aquest objectiu, els Usuaris de la pàgina web estan legitimats per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que preveu la normativa legal i reglamentària Sobre Protecció de Dades Personals. Per aquests, l’usuari haurà de remetre una sol·licitud escrita i signada dirigida a SONJADE, S. L., amb domicili social a Avda. Bartomeu núm. 11, de Bellaterra – Cerdanyola del Vallès (08193 Barcelona), proveïda del CIF núm. B-61645081, o preferentment a l’adreça de Correu electrònic mercemampel@sonjade.com amb la següent informació: Nom i cognoms de l’Usuari, domicili a: efectes de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d’Identitat i PETICIÓ. Per últim, SONJADE informa que dóna Compliment a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic per a fins comercials a cada moment.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL: SONJADE és titular de tots els trets d’autor, de propietat Intel·lectual i industrial del seu web, així com els elements de continguts a la mateixa, amb tots els drets reservats. En Virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquest web, sense l’autorització de SONJADE. L’usuari es compromet a RESPECTAR els drets d’autor, de propietat intel·lectual i industrial titularitat de SONJADE.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT I GARANTIES: SONJADE no es fa responsable del contingut de les pàgines web que L’USUARI pugui tenir accés a través dels enllaços establerts en el lloc web www.alia-vox.com. SONJADE no es fa responsable, en cap cas, dels s danys i perjudicis cap naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: Errors o omissions en els continguts, Falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, a pesar d’haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

MODIFICACIONS DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA: SONJADE es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin un través de la mateixa com que la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal i estaran vigents fins que siguin modificades per d’altres degudament publicades.

ÚS DE COOKIES: SONJADE podrà utilitzar les cookies per personalitzar i facilitar al màxim la navegació de l’Usuari pel seu lloc web. Les galetes s’associen únicament a un USUARI anònim i el seu ordinador i no proporcionen referències que permetin deduir dades personals de l’usuari. L’usuari podrà configurar el seu navegador perquè rebutgi la instal·lació de les galetes enviades per SONJADE, sense que perjudiqui la possibilitat de l’usuari d’accedir a aquest contingut.

DRET D’EXCLUSIÓ: SONJADE es reserva el dret a denegar o anul·lar l’accés al seu lloc web i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o de tercers, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.